Samolepky na stenu

Prihlásiť se

Podeľ sa prostredníctvom sociálnych sietí:
alebo zašli email:
Musíte byť prihlásený, aby sa mohol rozoslať prostredníctvom e-mailu!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Predmet zmluvy
 3. Miesto plnenia
 4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 5. Cena a platba
 6. Dodacia lehota
 7. Doprava a poštovné
 8. Záruka
 9. Reklamačné ustanovenia
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 11. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 12. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia Na začiatok

Tieto obchodné podmienky platia pro nákup v internetovom obchode www.samolepky-na-zed.info ktorého prevádzkovateľom je firma Canaletto, Jakub Krupař, so sídlom Sušice, Pod Skalou 312, PSČ 342 01, IČO: 74304399, DIČ: 7805100006, firma je evidovaná na Mestskom Úrade v Sušici. Objednaním tovaru kupujúcí akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru prodávajúcím (www.samolepky-na-zed.info) a vzťahy medzi kupujúcím a predávajúcím sú pre obidve strany záväzné pokiaľ nie je vyslovene inak stanovené v zmluve. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu či prostredníctvom e-mailu či telefónu na základe presnej špecifikácie objednaného tovaru kupujúcim.

2. predmet zmluvy Na začiatok

Predmetom kúpnej zmlouvy sú položky špecifikované kupujúcim v objednávke. Informácie o tovare uvedené na internetových stránkach www.samolepky-na-zed.info sú nezáväzné, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade objednávky tovaru kupujúcim, ktorého údaje, uvedené na internetových stránkach, nezodpovedajú skutočnosti, bude kupujúci upozornený na rozdielnosť a na základe dohovoru s predávajúcim uskutočnené kroky pre vybavenie objednávky k obojstrannej spokojnosti. www.samolepky-na-zed.info ako predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v bezchybnom stave v súlade so špecifikáciou, alebo v súlade s tým, čo je pre taký druh tovaru zvyčajné. Tovar vyhovuje normám a predpisom platným pre územie Českej republiky. Ak je to pre daný druh tovaru zvyčajné, je spolu s tovarom dodávaný aj návod k obsluhe.

3. Miesto plnenia Na začiatok

Miestom plnenia je miesto uvedené kupujícim pri odeslaní objednávky ako miesto doručenia tovaru. Tovar bude doručený kupujúcemu zvoleným spôsobom a kupující (jeho zástupca) je povinný sa na vyzvanie prepravcu preukázat platným dokladom totožnosti (v prípade zástupcu aj splnomocnením kupujúceho). Ak nebolo za tovar zaplatené dopredu, je pri prevzatí tovaru prepravcom vybraná príslušná čiastka, ktorá bude nasledovne poukázaná na účet predajcu.

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy Na začiatok

Podmienkou platnosti objednávky je presná špecifikácia tovaru kupujúcim a uvedenie správnych kontaktných (poprípadne ďalších) údajov, nevyhnutných pre správne vybavenie objednávky predávajúcim. Objednávka je návrhom kupnej zmluvy a je záväzná po potvrdení prijatia prodávajúcim. Kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho autorizáciu objednávky. V prípade, že kupujúci objednávku požadovaným zpôsobem neautorizuje, je objednávka považovaná za neplatnú. Predávajúci si vyhradzuje právo na možnosť odmietnutia objednávky od kupujúceho, ktorý v minulosti porušil tieto ustanovenia.

5. Cena a platba Na začiatok

Ceny, uvedené na www.samolepky-na-zed.info, sú pri platnom odoslaní objednávky pre danú objednávku nemenné. Predávajúci si vyhradzuje právo na možnosť úpravy ceny na www.samolepky-na-zed.info z dôvodov nesprávnych cenových podkladov od dodavateľa predávajúceho. V takom prípade bude kupujúci upozornený predávajúcim a vyzvaný k potvrdeniu objednávky za novú cenu. Predávajúci má právo stanovovať ceny tovaru v závislosti od zmien vstupných cien dodávateľov predávajúceho, zmenách na trhu, zmenách v cenách služieb apod. K zaplateniu tovaru dochádza dňom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho (v prípade platby prevodom na účet) alebo vybratím peňažnej čiastky prepravcom pri kúpe tovaru na dobierku. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do uhradenia úplnej kúpnej ceny kupujúcim.

Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim faktúru. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prvému prepravcovi k preprave, ak nedochádza k dodaniu tovaru prostriedkami predávajúceho, alebo iným neštandartným spôsobom dohodnutým medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Doba expedície a dodacia lehota Na začiatok

Dodacia lehota začíná dňom, ktorý následuje po dni, kedy bola prijatá predávajúcim. Prijatím objednávky se rozumie jej riadne obdržanie so všetkými náležitostiami podľa bodu 4 a označením stavu objednávky ako "Prijatá" v systéme predávajúceho. V prípade objednania niekoľkých položiek s rôznou dobou expedície v rámci jednej objednávky predávajúci počká dovtedy, pokiaľ sú všetky položky objednávky k dispozícií a až potom odovzdá zásielku k preprave. Doba expedície je obvykle 3-5 pracovných dní. V prípade, že by doba expedície prekročila 5 pracovných dní, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a s predávajúcim sa dohodne alternatívny postup pri vybavení objednávky. Doba expedície uvedená na www.samolepky-na-zed.info je iba orientačná (zvyčajná) a môže byť ovlyvnená skladovými zásobami dodávateľov predávajúceho. Dodacia lehota závisí aj od zvoleného spôsobu prepravy. Za nesplnenie dodacích termínov prepravcom predávajúci nezodpovedá.

7. Doprava a poštovné Na začiatok

Predávajúci zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom Českej pošty, alebo firmou PPL. Predávajúci stanovuje jednotnú cenu pre zásielky rôznych hmotností. Kupujúci je oprávnený zabezpečiť si vlastného prepravcu zásielky na vlastné náklady. V takom prípade nie je predávajúcim účtované žiadne poštovné.

Dopravu zabezpečujeme:

1. Českou poštou, obyčajným balíkom na „dodejku“

Služba, ktorej prostrednictvom môžete zasielať dokumenty ale aj knihy alebo iné drobné predmety malej hodnoty. Česká pošta zodpovedá za prípadnú stratu zásielky paušálnou náhradou 20 €, za poškodenie, alebo stratu z obsahu zásielky až do výške 20 €.


Za tento zpôsob dopravy účtujeme 2 €.


Tento spôsob dopravy je možné uskutočniť len formou platby kartou Paypal:

PayPal platba kartou

Kupujúci je povinný od dopravcu tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky a počet balíkov a v prípade nezrovnalostí či zistených škôd tieto oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou zásielky.

2. Českou poštou, na dobierku CZ a SK

Služba, ktorej prostrednictvom môžete zasielat dokumenty, ale aj knihy alebo iné drobné predmety malej hodnoty. Česká pošta zodpovedá za prípadnú stratu zásielky paušálnou náhradou 20 €, za poškodenie, alebo stratu z obsahu zásielky až do výšky 20 €. Pri dodaní pošta od príjemcu vyberie odosielateľom stanovenú peňažnú čiastku (dobierková čiastka). Nasledovne ju vyplatí odosielateľovi, alebo odosielateľom určenej osobe, v hotovosti, poprípade prevodom na určený účet.

Za tento zpôsob dopravy účtujeme po Českej republike 3,96 € a po Slovenskej republike 7,96 €

Kupujúci je povinný od dopravcu tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky a počet balíkov a v prípade nezrovnalosti či zistených škôd tieto oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou zásielky.


3. Českou poštou, do zahraničia obyčajným balíkom na „dodejku“

Služba je určená širokej verejnosti aj podnikateľom pre zasielanie iných vecí, ako sú aktuálne písomnosti a osobná korešpondencia do zahraničia, napr. darčeky, dokumenty, alebo tovar. Pošta za zásielku zodpovedá v obmedzenej výške.


Za tento zpôsob dopravy účtujeme 8 €.

Tento zpôsob dopravy je možné uskutočniť iba platbou kartou Paypal:

PayPal platba kartou

Kupujúci je povinný od dopravcu tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky a počet balíkov a v prípade nezrovnalostí, alebo zistenia škôd tieto oznámiť prepravcovi. Faktúra je súčasťou zásielky.

8. Záruka Na začiatok

Tovar bežnej spotreby je dodávaný so zárukou minimálne 2 roky. Ak sú zistené závady už pri prebratí tovaru, je potrebné na túto skutočnosť predávajúceho najneskôr do 3 dní od prebratia tovaru písomne a doporučene upozorniť. V tomto písomnom oznámení musí byť uvedený dátum objednávky a dodania tovaru, názov výrobku, špecifikácia reklamovanej skutočnosti a návrh na riešenie tejto skutočnosti. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mu bola doručená.

9. Reklamačné ustanovenie Na začiatok

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismy (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby). Vždy sa snažíme Vám vyjsť maximálne v ústrety pri akomkoľvek probléme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je na výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, pokiaľ:

 • Samolepky na stenu boli poškodené pri preprave (zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu, je potrebné ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení nevyhnutne informovať predajcu).
 • Samolepky na stenu boli poškodené neodbornou inštaláciou, ktorá je v rozpore s NÁVODOM LEPENIA.
 • Samolepky na stenu boli používané v podmienkach, ktoré neodpovedali parametrom a požiadavkam, ktoré boli uvedené v NÁVODE LEPENIA.
 • Reklamáciu nemožno uznať, pokiaľ boli už samolepky na stenu odňaté z transportnej fólie.

Postup pri reklamácií :

 • Informujte nás o reklamácií telefonicky, alebo e-mailom, nájdeme výhodné riešenie reklamácie pre obidve strany. (Ušetríme čas aj peniaze).
 • Tovar zašlite ako obyčajný balík na našu adresu. Nie na dobierku.
 • Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.
 • Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Na začiatok

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní od prebratia tovaru, a to bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000. Za odstúpenie od zmluvy je považované vrátenie nepoškodeného a nepoužitého tovaru v originálnom obale na adresu predávajúceho (tovar musí byť zaslaný doporučene) so všetkými originálnymi dokladmi, ktoré s tovarom obdržal. Predávajúci vráti kupujúcemu čiastku odpovedajúcu uhradenej hodnote tovaru do 30 dní od riadneho vrátenia tovaru. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú.

11. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Na začiatok

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých vo formulári správcom Jakub Krupař, so sídlom Pod Skalou 312, 342 01 Sušice, Česká republika, IČ: 74304399 (príp. jeho zamestnancovi) pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté vo formulároch, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Zároveň som si vedomý / a svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol / a oboznámený / a, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Účel spracovania osobných údajov
V súlade s § 5 zákona č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené vo formulári zhromažďované a spracovávané výlučne pre účely zasielania obchodných oznámení subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané), maximálne však na dobu 5 (päť) rokov. Sumarizované údaje z tohto formulára môže kontrolór na štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

Vyhlásenie správcu
Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prací.

12. Záverečné ustanovenia - autorské právo Na začiatok

1. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho a ich práva a povinnosti sa riadia Nákupnom poriadkom publikovaným na www.samolepky-na-zed.info a tiež platnými právnymi predpismi v České republike.
2.Grafické návrhy, lay-out, grafikcé označenie - logá a fotografie podľa tejto zmluvy (aj webové stránky s jejmíž obsahom sa zoznamujete sú autorským dielom a nemožno ich bez súhlasu autorov voľne užiť. K ich použitie je nevyhnutné uzatvorenie licenčnej zmluvy a predmetom ochrany autorským rave podľa zákona č 121/2000 Zb. o práve autorskom, o právach súvisiacich s autorským právom ao zmene niektorých zákonov. Zasahovanie do autorských práv môže byť trestným činom.

Pozri výklad AUTORSKÉ PRÁVO - JUDr. Irena Holcové


Poštovné!


Pri objednávke nad 40 € poštovné ZDARMA!!!

Doporučujeme:

Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Chyba: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Postavy akrobatické Postavy akrobatické
1336.04 € (cena bez DPH) 1603.25 €
Loď Zafír Loď Zafír
277.29 € (cena bez DPH) 332.75 €
Kôň v plameňoch Kôň v plameňoch
489.04 € (cena bez DPH) 586.85 €
Loď Opál Loď Opál
352.92 € (cena bez DPH) 423.50 €
Antický stĺp Afrodité - veľký Antický stĺp Afrodité - veľký
544.50 € (cena bez DPH) 653.40 €
Antický stĺp Poseidon - malý Antický stĺp Poseidon - malý
115.96 € (cena bez DPH) 139.15 €
Krúžiaci žralok Krúžiaci žralok
534.42 € (cena bez DPH) 641.30 €
Ryby - Fish and Chips Ryby - Fish and Chips
156.29 € (cena bez DPH) 187.55 €
Kôň Ferrari Kôň Ferrari
347.88 € (cena bez DPH) 417.45 €
Pyramídy Pyramídy
297.46 € (cena bez DPH) 356.95 €
Šidlo - malé Šidlo - malé
45.38 € (cena bez DPH) 54.45 €
Vlci Vlci
201.67 € (cena bez DPH) 242.00 €
Jaguár ležiace Jaguár ležiace
438.63 € (cena bez DPH) 526.35 €
Jaguár ležiace Jaguár ležiace
438.63 € (cena bez DPH) 526.35 €
Zámok Rožmberk Zámok Rožmberk
373.08 € (cena bez DPH) 447.70 €
Lietadlo trojplošník veľké Lietadlo trojplošník veľké
559.63 € (cena bez DPH) 671.55 €
Ľadový medveď Ľadový medveď
221.83 € (cena bez DPH) 266.20 €
Levice Levice
211.75 € (cena bez DPH) 254.10 €
Zámok v Žlebech Zámok v Žlebech
403.33 € (cena bez DPH) 484.00 €
Ryby - Fish and Chips Ryby - Fish and Chips
156.29 € (cena bez DPH) 187.55 €
Lietadlo Sikorskij malé Lietadlo Sikorskij malé
136.13 € (cena bez DPH) 163.35 €
Mačičky Mačičky
418.46 € (cena bez DPH) 502.15 €
Loď Smaragd Loď Smaragd
352.92 € (cena bez DPH) 423.50 €
Auto retro Auto retro
166.38 € (cena bez DPH) 199.65 €
Kotevné väzáky s čajkou Kotevné väzáky s čajkou
231.92 € (cena bez DPH) 278.30 €
Tyranosaurus na love Tyranosaurus na love
413.42 € (cena bez DPH) 496.10 €
Zverokruh - vodnár Zverokruh - vodnár
181.50 € (cena bez DPH) 217.80 €
Ruža - veľká Ruža - veľká
206.71 € (cena bez DPH) 248.05 €
Dievčatká pusinky Dievčatká pusinky
463.83 € (cena bez DPH) 556.60 €
Loď Smaragd Loď Smaragd
352.92 € (cena bez DPH) 423.50 €

Najobľúbenejšie
Samolepky na stenu- veľké

Naposledy pridané
Samolepky na stenu

Novinky

Doprava:Posielame Českou poštou, vybrali sme tú najlacnejšiu variantu, len pre Vás.

Ponúkame platby: Kartou prostredníctvom systému PAYPAL (v angličtine), na dobierku len v Čechách a na Slovensku, a samozrejme v hotovosti.

Acceptance Mark